ඔබ ඉරුදින පාසලේ, තරුණ කණ්ඩායම්වල, බයිබල්  අධ්‍යයන කණ්ඩායම් වැනි දේවල ඉගැන්වීමේ නිරතව
සිටින්නේ නම් ඔබ කිතුනු අධ්‍යාපනයේ කොටස්කරුවෙකි. ඉගැන්වීම පිළිබඳව බයිබලය පවසන්නේ කුමක්දැයි මෙම  පාඨමාලාවේදී ඔබට දැනගත හැකිය. ජීවිත වෙනස් කරන  පරිද්දෙන් ඔබ අපේක්ෂිත කණ්ඩායම පලදායි ලෙස ඉගැන්වීමට ගැලපෙන ආකාරයේ පුහුණුවක් සකස්කර ගැනීමට මෙහිදී ඔබට උගන්වනු ලැබේ.