මෙම පාඨමාලාව බයිබලයේ ගුණාංගයන් ගැන බොහෝ ප‍්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයයි. දේව වචනය අපට ලැබුණේ කෙසේද? එහි කතුවරයන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය සහ උත්සාහය දෙවියන් වහන්සේ යටපත් කළේද? බයිබලයේ නිරවද්‍යභාවයෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද? දෙවියන් වහන්සේගේ එළිදරව්ව තුළ ආත්ම අවබෝධයටත්, සිත සැනසීමේදීත්, ඉගැන්වීමේදී සහ දේශනා කිරීමේදීත් බයිබලය භාවිත කිරීම ඉතා ප‍්‍රයෝජනවත් වේ.