¥තනය බයිබලය පුරා පැතිරී ඇති මාතෘකාවකි. ලෝකය පිළිබඳ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත උත්පත්ති 1 හි එළිදරව් කර ඇති අතර ලොවට ගැළවීම ගෙනෙන පොරොන්දුවක් උත්පත්ති 3 හි සඳහන් වී ඇත. ධර්ම¥තනයේ තේමාව සොයායෑමේදී ආබ‍්‍රහම්ගේ කැඳවීම, ඉශ්රායලයේ කැඳවීම, යේසුස් වහන්සේගේ ¥තනය, ක‍්‍රියා පොත මගින් ගෙනෙන දායකත්වය වැනි මාතෘකා මෙම පාඨමාලාවේදී හදාරනු ලැබේ.