ජේසුස් වහන්සේ මහා පැවරීමෙන් ආඥා කළේ උන් වහන්සේ ගේ දහම පවත්වන්නට ඉගනුවන ලෙස ය. ඔබගේ සභාවේ දරුදැරියන් හා යෞවන යෞවනියන් ඉගැන්වීම සඳහා ආකර්ශණීය අධ්‍යාපන වැඩසටහන් නිර්මාණය මෙම පාඨමාලාවේදී ඔබට දැනගත හැකිය. ජීවිත වෙනස් කරන පරිද්දෙන් පලදායි ලෙස ඉගැන්වීමට ගැලපෙන අධ්‍යාපන ක‍්‍රමවේද සකස්කර ගැනීමට මෙහිදී ඔබට උගන්වනු ලැබේ.