පරණ ගිවිසුමේ පොත්වල සාරවත් හා වර්ණවත් පසුබිම මෙම පාඨමාලාවේදී පැහැදිලි කෙරේ. පුරාණ මෑත පෙරදිග තිබු සංස්කෘතිය, ආගම් හා එහි ඉතිහාසය ගවේශණය තුළින් පරණ ගිවිසුම නව ආකාරයෙන්  සජිවීව ඔබට දැකගත හැකිවනු ඇත.