පටන් ගැන්ම පිළිබඳ ගැඹුරු අධ්‍යයනයකි. උත්පත්ති පොතෙහි සංස්කෘතික සහ ඓතිහාසික පසුබිම තුළ විචාරණාත්මක ඉගැන්වීමක් ගෙනේ. විශ්වයේද මිනිසාගේ ද ඉශ්රායෙල් ජනතාවගේද පාපය සහ ගැළවීමේද ආරම්භය ලියා ඇති පොත ලියැවී ඇති පසුබිම එහි සැකැස්ම, තේමාවන් සහ පණිවිඩය විමර්ශනය කෙරේ.