සමහර දේව සේවකයන් ගේ අනවධානය හා අනවබෝධය නිසා සේවා දිවියේ අවධානම් හා උගුල්වලට හසු වී ස්වකීය සේවය, ඇදහිල්ල, චරිතය හා විටෙක ජීවිතය පවා විනාශ කර ගනියි. මෙම පාඨමාලාව තුළින් ඔබ දේව සේවයේ නියැලෙන විට මුහුණ දිය හැකි අන්තරාකාරී තත්ත්වයන් හා ඔබ උගුල් පිළිබඳ අවබෝධයක් හා එවායින් ප‍්‍රවේශම් වන්නේ කෙසේදැයි අවබෝධයක් ගෙනේ.