බයිබලය විචාරාත්මකව බැලීෙමි විවිධ ක‍්‍රම ගැන සහ එහි විවිධ සාහිත්‍ය වර්ගයන් ගැන හැඣීරූ ශිෂ්‍යයා මෙම වැඩමුන්‍දාව තුළින් දේවවචනටයේ නිධන්ගත දේ බැලීමටත්, විද්වතකු ලෙස බයිබලය හදාරා අර්ථ විග‍්‍රහ කිරීමටත් ඉගෙනීම ලබනු ඇත.