පුද්ගලයින් අතර ගැටුම දෛනික සිද්ධියකි. එලෙසම ජාතික සහ අන්තර්ජාතික ගැටුම් කිතුනුවන්ගේ අවධානය ගනී. මේ සන්දර්භය තුළ යේසුස් ක‍්‍රිස්තුන් වහන්සේ අපට සාමය සඳහා මැදිහත් වන ලෙස පවසන සේක. බයිබලීය සාමය උදාකිරීම කරනුයේ ගැටුමේ මූලාශ‍්‍ර සොයා යෑම, ගැටුම තේරුම් ගැනීම, විසඳීමට උචිත ප‍්‍රතිචාර දැක්වීම සහ සමාව දීම තුළිනි.