’ඔවුන් අපෙන් කළ එකම ඉල්ලීම නම් දිළිඳුන් සිහිකරන ලෙසයv (ගලාති 2:10*. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ දුප්පත් හා පොහොසත් පරතරය ක‍්‍රමයෙන් වැඩිවී ඇත. ශී‍්‍ර ලංකාවේ දුප්පත් ග‍්‍රාමීය පෙදෙස් හා විශාල ජනතාවක් වෙසෙන නාගරික පෙදෙස් ඇතිවීමට එය හේතුවිය. අපරාධ, ප‍්‍රචණ්ඩත්වය, රෝග වැනි බොහෝ සමාජ ගැටලූවලට මුලික හේතුව දුප්පත්කම වී ඇත. මෙම පාඨමාලාව තුළදී මේවාට මුල්වූ හේතු හා දුප්පත්කම නැති කිරීමට ඇති කිතුනු ප‍්‍රයත්නය විමසා බලනු ඇත.