කිතුනුවන් කැඳවා ඇත්තේ ව්‍යවස්ථාවක් යටතෙහි සිටීමට නොව, ව්‍යවස්ථාවෙන් නිදහස් ලෙස ආත්මයාණන් වහන්සේ තුළ ජීවත් වීමටය. ව්‍යවස්ථාව ගෙනෙන විනය, අනුග‍්‍රහය හා නිදහස අතර දෝලනය වන කිතුනු ජීවිතය පිළිබඳ බයිබලීය දෘෂ්ටිකෝණය බැලීමට මෙම පාඨමාලාව ඔබට ආරාධනා කරයි.