මුදල්, කාමුකත්වය, බලය යන දේවල් හේතුකොටගෙන ක‍්‍රිස්තියානි සභාව තුළ බිඳ වැටීම් සහ තමා දැන කරන විෂම ක‍්‍රියා මෑත කාලයේ දක්නට තිෙබි. මුදල්, කාමුක ආශාවන් සහ බලය නිසා සේවයේදී ඇතිවන සදාචාරාත්මක උපද්‍රවයන් පිළිබඳ දැනීමක් ලබාදීම මෙහි අරමුණය. මෙම කරුණු වලින් ඔබගේ සේවය ආරක්ෂා කර ගැනීමට ක‍්‍රම සහ විධි ඇතිකරලීමටත් ඒවා ක‍්‍රියාවේ යෙදවීමටත් ඔබ විසින් උගෙන ගනු ඇත