පාඨමාලා: 2022 ජනවාරි සිට අප්‍රේල්

img

පන්ති කාමරය තුළ | අන්තර්ජාලය හරහා |මිශ්‍ර ශික්ෂණ මාධ්‍ය

 

ඉංග්‍රීසි, සිංහල සහ දෙමළ පාඨමාලා පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා පහත බලන්න.

ලියාපදිංචි විමසීම් සඳහා CTS ක්ෂණික දුරකථන අංකය: 0755 227 997

ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා

https://www.cts.lk/wp-content/uploads/2021/11/English-2000x2800.png
Scholarships

සිංහල පාඨමාලා

https://www.cts.lk/wp-content/uploads/2021/11/Sinhala-2000x2800.jpg
ශිෂ්‍යත්ව

දෙමළ පාඨමාලා

https://www.cts.lk/wp-content/uploads/2021/11/2022-Term-1-2000x2800.png
புலமைப்பரிசில்

පුවත් පත්‍රිකාවට දායක වන්න

තවත් යාවත්කාලීන කිරීම් ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ පුවත් පත්‍රිකාවට දායක වන්න
සිංහල