පාඨමාලා 2024: සැප්තැම්බර්-දෙසැම්බර්

img

පන්ති කාමරය තුළ | අන්තර්ජාලය හරහා |මිශ්‍ර ශික්ෂණ මාධ්‍ය

ඉංග්‍රීසි, සිංහල සහ දෙමළ පාඨමාලා පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා පහත බලන්න.

Registration Inquiries: (+94) 11 2890809

පුවත් පත්‍රිකාවට දායක වන්න

To get more updates subscribe to our newsletter
සිංහල